Vedtekter for lokallagene i BioFoto


Vedtatt på årsmøtet 8. mai 2023

Pr. 9. mai er lokallagene i BioFoto Norge:

-BioFoto Innlandet
-BioFoto Østlandet
-BioFoto Sørlandet
-BioFoto Rogaland
-BioFoto Hordaland
-BioFoto Sunnmøre og Nordfjord
-BioFoto Midt-Norge
-BioFoto Nordland
-BioFoto Troms og Finnmark§1 Formål
Lokallagene drives i samsvar med BioFoto sitt formål.


§2 Gyldighet
Vedtektene gjelder alle lokallag i BioFoto.

Vedtekter for BioFoto Norge er overordnet lokallagsvedtektene.

Hvert enkelt lokallag kan vedta egne lokale regler for drift av lokallaget. Lokale regler er underordnet lokallagsvedtektene, og må ikke være i strid med disse eller vedtektene til BioFoto Norge.


§3 Medlemmer
3.1 Alle medlemmer av BioFoto kan bli medlem av et lokallag etter eget ønske.

3.2 Hvert medlem betaler kontingenten direkte til BioFoto. Lokallagene får tildelt støtte etter regler og satser vedtatt på årsmøtet i BioFoto.

3.3 Lokallagene kan vedta en lokal kontingent som ikke må overstige 1/3 av kontingenten til BioFoto Norge. Vedtak om dette skjer med 2/3 flertall i lokallagets årsmøte.

3.4 Medlemmene er ansvarlige for å gi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagets sekretær, eller til BioFoto Norges sekretær. Dersom lokallaget får slik informasjon, må dette videresendes til BioFoto Norge.


§4 Aktivitetsår
Lokallagets aktivitets-, og regnskapsår følger kalenderåret.


§5 Lokallagets årsmøte
5.1 Årsmøtet holdes innen utgangen av februar hvert år.

5.2 Dato for årsmøtet gjøres kjent minst 8 uker før årsmøtet.

5.3 Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, herunder forslag til lokale regler, må sendes til lokallagets styre senest 4 uker før årsmøtet.

5.4 Årsmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel til medlemmene. Epost kan benyttes.

5.5 Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt kontingent for foregående år. Dersom medlemmet har meldt seg inn i inneværende år, må årets kontingent være betalt.

5.6 Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det skriftlig.

5.7 Ekstraordinært årsmøte behandler bare de saker som er nevnt i innkallingen. Stemmerett på ekstraordinært årsmøte har bare de som hadde stemmerett ved siste ordinære årsmøte.


§6 Dagsorden for årsmøtet
Styret fastsetter dagsorden for årsmøtet. Den skal omfatte:
-Godkjenning av innkalling og dagsorden
-Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen og evt. tellekorps
-Godkjenning av årsmelding
-Godkjenning av revidert regnskap
-Fastsetting av aktivitetsplan og budsjett for inneværende år
-Andre saker som er nevnt i innkallingen
-Årsmøtet velger styremedlemmer, revisor og valgkomité


§7 Styrets sammensetning
7.1 Lokallagets styre skal bestå av minst 3 personer.


§8 Valg
8.1 Valg av styreleder og styremedlemmer skal skje skriftlig hvis minst en person forlanger det.

8.2 Styremedlemmene velges ved simpelt flertall.

8.3 Styremedlemmene velges for 2 år av gangen.


§9 Styrets oppgaver
-styret skal lede arbeidet i samsvar med lokallagets vedtekter og årsmøtets vedtak.
-lokallagets leder innkaller til styremøte når denne finner det nødvendig eller når det forlanges av minst halvparten av de øvrige styremedlemmene.
-fra styremøtene skrives det referat som godkjennes av de møtende.
-styret har ansvar for drift og økonomi.
-styret kan oppnevne utvalg til å ta seg av bestemte oppgaver. Styret utarbeider nødvendige instrukser.
-styret legger frem årsmelding, revidert regnskap, budsjett og arbeidsplan for årsmøtet.
-referat fra styremøtene lagres elektronisk og gjøres tilgjengelig også for kommende styremedlemmer i lokallaget.
-styret sender årsmelding, regnskap fra foregående år og budsjett for inneværende år til BioFoto Norge innen 1 måned etter avholdt årsmøte.
-styret kan gjøre gyldig vedtak når leder og minst halvparten av de andre medlemmene i styret er tilstede.
-er et vedtak ikke enstemmig, kan hvert av styremedlemmene kreve sin stemmegivning referatført.
-avtaler som inngås av et lokallag er ikke forpliktende for BioFoto Norge, med mindre skriftlig avtale undertegnet av leder og et medlem i BioFoto Norge foreligger.
-styret skal søke BioFoto Norge om støtte til drift av lokallaget etter gjeldende regler. Støtte utbetales etter satser bestemt av årsmøtet, evt. av styret i BioFoto Norge, – hvis de får myndighet til å bestemme det av årsmøtet.


§10 Voldgift
Tvilstilfelle angående medlemskap eller tolkning av vedtekter, forelegges styret i BioFoto Norge til avgjørelse.


§11 Vedtektsendringer
Forslag til endring av vedtekter kan bare behandles på ordinært årsmøte i BioFoto. Det skal stå i innkallingen hva endringen går ut på.

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer.

Forslag til vedtektsendringer må sendes skriftlig senest 1. mars hvert år.


§12 Oppløsning
Oppløsning av et lokallag beskrives i BioFoto Norges vedtekter.Vedtekter for BioFoto Norge